Latest Posts

Dünya üzerinde var olan ve korumaya al?nan bir çok milli park var. Hepsinin kendine özgü , büyüleyici flora ve faunas? mevcut. Bizde sizler için Avrupa’da yer alan ...

READ MORE +

Sava??n y?k?c? etkisini anlatmaya kelimeler yetmezken bazen tek bir görsel tüm her?eyi gözler önüne seriyor. 1. 8 Haziran 1972’de Nick Ut taraf?ndan çekilen ...

READ MORE +

Sava??n y?k?c? etkisi kendini hayat?n her a?amas?nda hissettirmektedir. Sava?lar sadece bugüne de?il geçmi?e de zarar vermektedir.  Tarihi eserler, antik ...

READ MORE +

‘’Biz Eskiden’’ ile ba?layan kal?pla?m?? o muhte?em cümleler. Geçmi?e duygusalla?t?ran bir özlem. San?r?m günümüzde eskilerden en çok duydu?umuz kal?b? ...

READ MORE +

Genellikle televizyon, gazete ve dergilerden gördü?ümüz ‘’Vah?i Do?a’’kavram?na, hep gösterilenden farkl? bir ?ekilde bakmak istiyorum. Her zaman do?an?n ...

READ MORE +

Fláajökull Buzulu Fláajökull buzulu Vatnajokull buzulunun güney akan buzul dillerinden biridir. Son yüzy?lda 1 mil çekilmi?tir. Vatnajokull Milli Park? içine bulunan ...

READ MORE +

Avusturya denize k?y?s? olmayan ve da?l?k bir Avrupa ülkesi olsa da sahip oldu?u öyle bir göl var ki  dalg?çlar?n ve bir çok do?a severin dikkatini çekiyor.  ‘Ye?il ...

READ MORE +

Hollanda’n?n Overijssel eyaletinde yer alan Giethoorn için görüp görebilece?iniz en harika köy diyebiliriz. 1230’lu y?llarda kurulan köyün masals? yap?s? ve ...

READ MORE +

Foto?rafç?l?k  1800’lü y?llardan itibaren geli?meye ba?lad? ve günümüze kadar ola?anüstü bir evrim geçirdi.  Foto?raf alan?nda son iki yüz y?ld?r ya?anan ilkleri ...

READ MORE +

Amerika'n?n kuzeyinde yer alan Kanada, muhte?em do?as? ile kendine hayran b?rakan ülkelerden. Özellikle do?ay? seviyorsan?z ve foto?rafç?l?k ile ilgileniyorsan?z ...

READ MORE +

Bak?m çal??mam?zdan dolay? "Parmak ?zi Boyalar?" haricinde tüm ürünlerin sat??? durdurulmu?tur. Kapat