Sözle?meler

[tabgroup_vertical title=”Sözle?meler”]
[tab title=”Kullan?c? Sözle?mesi”] KanvasHikayeleri.com alan adl? web sitesi (k?saca “S?TE” olarak an?lacakt?r) Moment Bili?im Hizmetleri ve Elektronik Ticaret LTD. ?zT?. taraf?ndan i?letilmektedir.

S?TE ‘de sunulan hizmetlerden yararlanan veya herhangi bir ?ekilde S?TE ‘ye eri?im sa?layan tüm gerçek ve tüzel ki?iler, i?bu Kullan?m Ko?ullar?n? (k?saca “KO?zULLAR” olarak an?lacakt?r) ve i?bu KO?zULLAR’?n ayr?lmaz parças? ve eki Gizlilik Politikas?’n? kabul etmi? say?l?r.

S?TE hizmetlerinden yararlanan ve S?TE eri?im sa?layan her gerçek ve tüzel ki?i, i?bu KO?zULLAR ‘da yap?lan de?i?iklikleri de önceden kabul etmi? say?l?r.

??bu KO?zULLAR ve i?bu KO?zULLAR’?n ayr?lmaz parças? Gizlilik Politikas?, 01.02.2013 tarihinde S?TE üzerinden yay?nlanarak, S?TE ‘yi kullanan tüm ki?iler taraf?ndan eri?imi mümkün k?l?n?p yürürlü?e konmu?tur.

1. TANIMLAR

??bu KO?zULLAR’da geçen,

S?TE: S?TE SAH?B? taraf?ndan belirlenen çerçeve içerisinde çe?itli hizmetlerin ve içeriklerin sunuldu?u, çevrimiçi (on-line) ortamdan eri?imi mümkün olan KanvasHikayeleri.comalan adl? web sitesini,
S?TE SAH?B?: S?TE’yi i?leten Moment Bili?im Hizmetleri ve Elektronik Ticaret LTD. ?zT?.’yi,
KULLANICI(LAR): S?TE ‘ye çevrimiçi (on-line) ortamdan eri?en ve S?TE ‘de sunulan hizmetlerden i?bu KO?zULLAR dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel ki?i(ler)i,
L?NK: S?TE üzerinden bir ba?ka web sitesine, dosyalara, içeri?e veya ba?ka bir web sitesinden S?TE’ye, dosyalara ve içeri?e eri?imi mümkün k?lan ba?lant?lar?,
?ÇER?K(LER): S?TE ve/veya herhangi bir web sitesinde yay?nlanan veya eri?imi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b. görsel, yaz?nsal ve i?itsel imgeleri,
H?ZMET(LER): KULLANICI’n?n i?bu Sözle?me’de tan?ml? i? ve i?lemlerini gerçekle?tirmelerini sa?lamak amac?yla S?TE SAH?B? taraf?ndan S?TE içerisinde ortaya konulan uygulamalar? ve S?TE üzerinden KULLANICI(LAR)’a ürün sat???n?,
S?STEME ER??z?M ARAÇLARI: KULLANICI’n?n, yaln?zca KULLANICI taraf?ndan bilinen, S?TE’ye eri?imini sa?layan, kullan?c? ad?, parola ve/veya ?ifre v.b. bilgileri,
G?ZL?L?K POL?T?KASI: S?TE’de eri?ilebilen ve i?bu KO?zULLAR’?n ayr?lmaz bir parças?n? olu?turan gizlilik politikas?n?
ifade etmektedir.

2. KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER?

2.1. GENEL OLARAK

2.1.1. KULLANICI, H?ZMETLER’den faydalan?rken ve S?TE üzerinden herhangi bir i?lem yaparken, i?bu KO?zULLAR’a, S?TE’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket etmekle yükümlüdür.

2.1.2. KULLANICI, S?TE SAH?B? ‘nin, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gere?ince resmi makamlara aç?klama yapmakla yükümlü oldu?u durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, KULLANICILAR’a ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara aç?klamaya yetkili olaca??n? ve bu sebeple kendisinden her ne nam alt?nda olursa olsun tazminat talep edilemeyece?ini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.1.3. KULLANICILAR’?n H?ZMETLER’den yararlanabilmek amac?yla kulland?klar? Sisteme Eri?im Araçlar?’n?n (kullan?c? ismi, ?ifre v.b.) güvenli?i, saklanmas?, üçüncü ki?ilerin bilgisinden uzak tutulmas?, kullan?lmas? ile ilgili sorumluluk tamamen KULLANICILAR’a aittir. KULLANICILAR’?n, sisteme giri? araçlar?n?n güvenli?i, saklanmas?, üçüncü ki?ilerin bilgisinden uzak tutulmas?, kullan?lmas? gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlar?ndan dolay? KULLANICILAR’?n ve/ veya üçüncü ki?ilerin u?rad??? veya u?rayabilece?i zararlardan S?TE SAH?B?’nin do?rudan veya dolayl? herhangi bir sorumlulu?u yoktur.

2.1.4. KULLANICILAR, yaln?zca hukuka uygun amaçlarla S?TE üzerinde i?lem yapabilirler. KULLANICILAR’?n, S?TE dahilinde yapt??? her i?lem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, S?TE dahilinde bulunan, S?TE SAH?B? ve/veya ba?ka bir üçüncü ?ahs?n ayni veya ?ahsi haklar?na, malvarl???na tecavüz te?kil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve i?itsel imgeleri, video kliplerini, dosyalar?, veritabanlar?n?, kataloglar? ve listeleri ço?altmayaca??n?, kopyalamayaca??n?, da??tmayaca??n?, i?lemeyece?ini; gerek bu eylemleri ile gerekse de ba?ka yollarla, S?TE SAH?B? ile do?rudan ve/veya dolayl? olarak rekabete girmeyece?ini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. KULLANICILAR’?n S?TE üzerinde, i?bu Sözle?me hükümlerine ve hukuka ayk?r? olarak gerçekle?tirdikleri faaliyetleri nedeniyle üçüncü ki?ilerin u?rad?klar? veya u?rayabilecekleri zararlardan dolay? S?TE SAH?B? do?rudan ve/veya dolayl? olarak hiçbir ?ekilde sorumlu tutulamaz.

2.2. S?TE ÜZER?NDEN ÜRÜN ALIMI ?LE ?LG?L? OLARAK

2.2.1. KULLANICI, S?TE’de ilan edilen/yay?nlanan ürün/ürünleri sat?n alabilir. KULLANICI, sat?n ald??? ürüne/ürünlere ili?kin olarak S?TE SAH?B? ile aras?nda düzenlenecek olan ön bilgilendirme formu ve mesafeli sat?? sözle?mesini onaylayaca??n? kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.2. S?TE SAH?B?, S?TE üzerinden sat?n al?nan ürünün/ürünlerin sa?lam, eksiksiz, ay?ps?z, sipari?te belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullan?m k?lavuzlar? ile birlikte, yasal otuz (30) günlük süreyi a?mamak ko?ulu ile ön bilgilendirme formunda ve mesafeli sat?? sözle?mesinde belirtilen süre içerisinde al?c? KULLANICI’ya veya al?c? KULLANICI’n?n gösterdi?i adresteki ki?i/kurulu?a teslim edilmesinden sorumludur.

2.2.3. Teslim masraflar? (kargo ücreti) al?c? KULLANICI taraf?ndan ödenir. Kargo firmas?n?n, ürünün/ürünlerin teslimi a?amas?nda kar??la?aca?? herhangi bir sorun nedeniyle, sipari?i verilen ürünün/ürünlerin al?c? KULLANICI’ya teslim edilememesinden dolay? S?TE SAH?B? sorumlu tutulamaz.

2.2.4. S?TE SAH?B?’nin mesafeli sat?m sözle?meden do?an ifa yükümlülü?ünün süresi içinde yerine getiremeyece?inin anla??lmas? halinde, S?TE SAH?B?, al?c? KULLANICI’y? bilgilendirmek ve aç?kça onay?n? almak suretiyle e?it kalite ve fiyatta farkl? bir ürün/ürünleri al?c? KULLANICI’ya tedarik edebilir.

2.2.5. S?TE SAH?B?, sözle?meden do?an ifa yükümlülü?ünün imkâns?zla?mas? halinde, bu durumu, sözle?meden do?an ifa yükümlülü?ünün süresi dolmadan al?c? KULLANICI’ya bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli al?c? KULLANICI’ya iade eder.

2.2.6. Ürünün/ürünlerin teslimat? için, ürünün/ürünlerin bedelinin al?c? KULLANICI’n?n tercih etti?i ödeme ?ekli ile ödenmi? olmas? ?artt?r. Herhangi bir nedenle ürünün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kay?tlar?nda iptal edilir ise, S?TE SAH?B?, ürünün/ürünlerin teslimi yükümlülü?ünden kurtulmu? kabul edilir.

2.2.7. Ürünün/ürünlerin tesliminden sonra al?c? KULLANICI’ya ait kredi kart?n?n al?c? KULLANICI’n?n kusurundan kaynaklanmayan bir ?ekilde yetkisiz ki?ilerce haks?z veya hukuka ayk?r? olarak kullan?lmas? nedeni ile ilgili banka veya finans kurulu?un ürün bedelini S?TE SAH?B? ‘ne ödememesi halinde, al?c? KULLANICI, kendisine teslim edilmi? olmas? kayd?yla ürünü/ürünleri 3 (üç) gün içinde Moment Bili?im Hizmetleri ve Elektronik Ticaret LTD. ?zT?.’ye iade etmek zorundad?r. Bu takdirde nakliye giderleri S?TE SAH?B? ‘ne ait olacakt?r.

2.2.8. S?TE SAH?B?, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ula??m?n kesilmesi gibi ola?anüstü durumlar nedeni ile sözle?me konusu ürünü/ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu al?c? KULLANICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde al?c? KULLANICI, sipari?in iptal edilmesini, sözle?me konusu ürünün/ürünlerin varsa emsali ile de?i?tirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmas?na kadar ertelenmesi haklar?ndan birini kullanabilir. Al?c? KULLANICI’n?n sipari?i iptal etmesi halinde ödedi?i toplam tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Al?c? KULLANICI’n?n kredi kart? ile yapt??? ödemelerde ise, ürün tutar?, sipari?in al?c? KULLANICI taraf?ndan iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutar?n bankaya iadesinden sonra al?c? KULLANICI hesaplar?na yans?mas? tamamen banka i?lem süreci ile ilgili oldu?undan, al?c? KULLANICI, olas? gecikmeler için S?TE SAH?B?’nin herhangi bir ?ekilde müdahalede bulunmas?n?n mümkün olamayaca??n? ve S?TE SAH?B? taraf?ndan kredi kart?na iade edilen tutar?n banka taraf?ndan al?c? KULLANICI hesab?na yans?t?lmas?n?n ortalama 2 ila 3 haftay? bulabilece?ini ?imdiden kabul etmektedir.

2.2.9. S?TE SAH?B?, al?c? KULLANICI’n?n hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim ald??? tarihten itibaren 7 (yedi) gün içeresinde mal? reddederek sözle?meden cayma hakk?n?n var oldu?unu ve cayma bildiriminin kendisine ula?mas? tarihinden itibaren mal? geri almay? taahhüt eder. Cayma hakk?n?n kullanabilmesi için, al?c? KULLANICI taraf?ndan, 7 (yedi) günlük cayma süresi içerisinde, S?TE SAH?B?’nin [email protected] e-posta adresine yaz?l? bildirimde bulunmas? ?artt?r.

2.2.10 S?TE SAH?B?, cayma bildiriminin kendisine ula?t??? tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde alm?? oldu?u toplam bedeli al?c? KULLANICI’ya hiçbir masraf yükletmeksizin iade edecektir.

2.2.11. Al?c? KULLANICI, cayma hakk?n?; kendisine veya 3. bir ki?iye teslim edilen ürünü/ürünleri, faturas? ve iade formu ile birlikte S?TE SAH?B?’ne göndererek kullanaca??n? kabul, beyan ve taahhüt eder. Cayma hakk?n?n kullan?lmas?ndan do?an masraflar S?TE SAH?B?’ne aittir.

2.2.12. Al?c? KULLANICI, iade edilecek ürünün/ürünlerin kutusu, ambalaj?, varsa standart aksesuarlar? ile birlikte eksiksiz ve hasars?z olarak teslim edilmesi gerekti?ini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.13. Al?c? KULLANICI’n?n özel istek ve talepleri uyar?nca üretilen veya üzerinde de?i?iklik ya da ilaveler yap?larak ki?iye özel hale getirilen mallarda, al?c? KULLANICI cayma hakk?n? kullanamaz. Ayr?ca al?c? KULLANICI, niteli?i itibariyle iade edilemeyecek, her türlü Kozmetik, iç giyim ürünleri, tek kullan?ml?k, h?zla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ses veya görüntü kay?tlar?, yaz?l?m programlar? ve bilgisayar sarf malzemeleri ve kopyalanabilir mallar söz konusu oldu?unda da cayma hakk?n? kullanamaz. Cayma hakk?n?n kullan?lmas?, ürünün ambalaj?n?n zarar görmemi?, bozulmam?? ve ürünün kullan?lmam?? olmas? ?art?na ba?l?d?r.

3. S?TE SAH?B?’N?N HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER?

3.1. S?TE SAH?B?, S?TE’de sunulan H?ZMETLER’i ve içerikleri her zaman de?i?tirebilme hakk?n? sakl? tutmaktad?r. S?TE SAH?B?, bu hakk?n? hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

3.2. S?TE içerisinde, yaln?zca S?TE SAH?B? taraf?ndan, referans kolayl??? veya çe?itli sebepler nedeniyle, S?TE SAH?B?’nin kontrolünde olmayan bir tak?m web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler, bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini desteklemek amac?yla olmay?p, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteli?i de ta??mamaktad?r. Site üzerindeki linkler vas?tas?yla eri?ilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vas?tas?yla eri?ilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya mallar veya bunlar?n içerikleri hakk?nda, S?TE SAH?B? ‘nin herhangi bir sorumlulu?u yoktur.

3.3. Teknik sorunlar sebebiyle S?TE ‘ye eri?imde ya?anan kesintilerden dolay?, al?c? KULLANICI ‘n?n ya?ayaca?? sorunlardan S?TE SAH?B? sorumlu tutulamaz.

3.4. S?TE SAH?B?, S?TE içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde KULLANICILAR’?n i?bu Sözle?me içerisinde tan?ml? olan i? ve i?lemleri daha etkin ?ekilde gerçekle?tirebilmelerini sa?lamak üzere, diledi?i zaman H?ZMETLER’de de?i?iklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. S?TE SAH?B? taraf?ndan yap?lan bu de?i?iklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili KULLANICILAR’?n uymakla yükümlü oldu?u kural ve ko?ullar, S?TE SAH?B? taraf?ndan ilgili H?ZMETLER’in kullan?m?yla ilgili aç?klamalar?n bulundu?u web sayfas?ndan KULLANICILAR’a duyurulur.

3.5. S?TE SAH?B? diledi?i zaman, S?TE ‘de bildirmek suretiyle, H?ZMETLER’i ücretli veya sair yollarla sa?layabilir. S?TE ‘de bildirimin yap?lmas?ndan itibaren, söz konusu H?ZMETLER, bildirilen ?art ve ko?ullarda sa?lanacak ve söz konusu H?ZMETLER’den de?i?iklikten önce faydalanan KULLANICILAR’a da de?i?iklikle yeni ?art ve ko?ullar uygulanacakt?r.

3.6. KULLANICILAR, S?TE SAH?B?’nin talep etti?i de?i?iklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundad?rlar. S?TE SAH?B? taraf?ndan talep edilen de?i?iklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldü?ü takdirde S?TE SAH?B? taraf?ndan yap?labilir. S?TE SAH?B? taraf?ndan talep edilen de?i?iklik ve/veya düzeltme taleplerinin, KULLANICILAR taraf?ndan zaman?nda yerine getirilmemesi sebebiyle do?an veya do?abilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICILAR ‘a aittir.

4. G?ZL?L?K POL?T?KASI

S?TE SAH?B?, S?TE ‘de, KULLANICILAR’la ilgili bilgileri, i?bu Sözle?menin kapsam? d???nda, i?bu Sözle?me’nin ayr?lmaz bir parças? olan Gizlilik Politikas? kapsam?nda kullanabilir. S?TE SAH?B?, KULLANICILAR’a ait gizli bilgileri, i?bu Sözle?me’nin kapsam? d???nda, ancak Gizlilik Politikas?’nda belirtilen ko?ullar dahilinde üçüncü ki?ilere aç?klayabilir veya kullanabilir.

5. F?KR? MÜLK?YET HAKLARI

5.1. S?TE ‘nin tasar?m, metin, imge, html kodu ve di?er kodlar da dahil ve fakat bunlarla s?n?rl? olmamak kayd?yla, tüm unsurlar? ( bundan böyle “S?TE SAH?B? ‘nin telif haklar?na tabi çal??malar” olarak an?lacakt?r) S?TE SAH?B?’ne ait ve/veya S?TE SAH?B? taraf?ndan üçüncü bir ki?iden al?nan lisans hakk? alt?nda kullan?lmaktad?r. KULLANICILAR, H?ZMETLER’i, S?TE SAH?B? bilgilerini ve S?TE SAH?B? ‘nin telif haklar?na tabi çal??malar?n? yeniden satamaz, payla?amaz, da??tamaz, sergileyemez veya ba?kas?n?n H?ZMETLER’e eri?mesine veya kullanmas?na izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü ki?ilerin u?rad?klar? zararlardan dolay? S?TE SAH?B?’nden talep edilen tazminat miktar?n?, mahkeme masraflar? ve avukatl?k ücreti de dahil olmak üzere kar??lamakla yükümlü olacaklard?r. KULLANICILAR S?TE SAH?B?’nin telif haklar?na tabi çal??malar?n? ço?altamaz, da??tamaz veya bunlardan türemi? çal??malar yapamaz veya haz?rlayamaz.

5.2. S?TE SAH?B?’nin, H?ZMETLER’i, bilgileri, telif haklar?na tabi çal??malar?, ticari markalar?, ticari görünümü veya S?TE vas?tas?yla sahip oldu?u her tür maddi ve fikri mülkiyet haklar? da dahil tüm malvarl???, ayni ve ?ahsi haklar?, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm haklar? sakl?d?r.

6. DE?z??z?KL?KLER

S?TE SAH?B?, tamamen kendi takdirine ba?l? olarak, i?bu KO?zULLAR ‘? herhangi bir zamanda, S?TE’de ilan ederek de?i?tirebilir. ??bu KO?zULLAR ‘?n de?i?en hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacakt?r.

7. MÜCB?R SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep say?lan tüm durumlarda, S?TE SAH?B?, i?bu Sözle?me ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü de?ildir. Bu ve bunun gibi durumlar, S?TE SAH?B? için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için S?TE SAH?B? ‘nden herhangi bir nam alt?nda tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, do?al afet, isyan, sava?, grev, ileti?im sorunlar?, altyap? ve internet ar?zalar?, elektrik kesintisi ve kötü hava ko?ullar? da dahil ve fakat bunlarla s?n?rl? olmamak kayd?yla, ilgili taraf?n makul kontrolü haricinde ve S?TE SAH?B?’nin gerekli özeni göstermesine ra?men önleyemedi?i, kaç?n?lamayacak olaylar olarak yorumlanacakt?r.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETK?

??bu KO?zULLAR ‘?n uygulanmas?nda, yorumlanmas?nda ve bu i?bu KO?zULLAR dahilinde do?an hukuki ili?kilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacakt?r. ??bu KO?zULLAR ‘dan do?an veya do?abilecek her türlü ihtilaf?n hallinde, Ankara Mahkemeleri ve ?cra Daireleri yetkilidir.

9. S?TE SAH?B?’N?N KAYITLARININ GEÇERL?L??z?

KULLANICI, i?bu KO?zULLAR’dan do?abilecek ihtilaflarda, S?TE SAH?B?’nin kendi veritaban?nda veya sunucular?nda tuttu?u elektronik kay?tlar?n ve sistem kay?tlar?n?n, ticari kay?tlar?n?n, defter kay?tlar?n?n, mikrofilm, mikrofi? ve bilgisayar kay?tlar?n?n muteber, ba?lay?c?, kesin ve münhas?r delil te?kil edece?ini; S?TE SAH?B?’ni yemin teklifinden ber’i k?ld???n? ve bu maddenin HMK 193. madde anlam?nda delil sözle?mesi niteli?inde oldu?unu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. YÜRÜRLÜK

??bu Sözle?me KULLANICI ‘n?n elektronik olarak onay vermesi ile kar??l?kl? olarak kabul edilerek yürürlü?e girmi?tir. [/tab]
[tab title=”Mesafeli Sat?? Sözle?mesi”] MADDE 1 – TARAFLAR

1.1. SATICI

Ad Soyad/Unvan: Moment Bili?im Hizmetleri ve Elektronik Ticaret LTD. ?zT?.
Adres: Ostim OSB Mah. Al?nteri Blv. Ostim ?? Merkezleri D Blok No: 34 Yenimahalle Ankara
Telefon: +90(850) 210 5040
E-posta: [email protected]

1.2. ALICI

Ad Soyad/Unvan: ……………….. Adres: …………………… Telefon: ……………….. E-posta: …………..

MADDE 2 – TANIMLAR

??bu Sözle?me’de yer alan;

Site: Sat?c? taraf?ndan Al?c?’ya tedarik edilecek olan Ürün’ün/Ürünler’in yay?nland???/ilan edildi?i i?bu Sözle?me’nin 1.1. maddesinde belirtilen Sat?c?’ya ait KanvasHikayeleri.com alan adl? internet sitesini,

Al?c?: Site’de yay?nlanan/ilan edilen Ürün’ü/Ürünler’i sat?n alan gerçek veya tüzel ki?iyi,

Sat?c?: 4077 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?nda Kanun kapsam?nda, Sözle?me konusu Ürün’ü/Ürünler’i Al?c?’ya tedarik edecek olan gerçek veya tüzel ki?iyi,

Ürün/Ürünler: Sat?c? taraf?ndan Al?c?’ya tedarik edilecek olan ve ayr?nt?lar? i?bu Sözle?me’nin 4. maddesinde belirtilen mal?/mallar?,

ifade eder.

MADDE 3 – SÖZLE?zMEN?N KONUSU

??bu sözle?menin konusu, Site’de yay?nlanan/ ilan edilen ve a?a??da ayr?ca nitelikleri, miktar? ve sat?? fiyat? belirtilen Ürün’ün/Ürünler’in Al?c? taraf?ndan sat?n al?nmas? ve Sat?c? taraf?ndan tedarik edilmesi ile ilgili olarak, 4077 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?ndaki Kanun ve 06.03.2011 tarih ve 27866 say?l? Resmi Gazete’de yay?nlanan Mesafeli Sözle?melere Dair Yönetmelik hükümleri gere?ince, taraflar?n hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

MADDE 4 – ÜRÜN/ÜRÜNLER VE ÖDEME B?LG?LER?

??bu Sözle?me konusu Ürün’e/Ürünler’e; Ürün’ün/Ürünler’in sat?? bedeline, teslim ve ödeme ?ekillerine ait bilgiler a?a??daki gibidir:

Ürün Cinsi/Türü: …………………
Ürün Miktar? (adet): …………………..
Ürün Marka ve Modeli: …………………..
Sat?? Fiyat? (KDV dahil): …………………
Kargo Ücreti: …………………
Toplam:……………..
Ödeme ?zekli ve Plan?: ………………….
Teslim Süresi: ……………….
Teslimat Adresi: Al?c? taraf?ndan ödeme ekran?nda belirtilecek olan adres
Fatura Adresi: Al?c? taraf?ndan ödeme ekran?nda belirtilecek olan adres

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1. Al?c?, i?bu Sözle?me’nin 4. maddesinde ayr?nt?l? olarak belirtilen, Sözle?me konusu Ürün’ün/Ürünler’in temel nitelikleri, tüm vergiler dahil sat?? fiyat?, kargo ücreti, ödeme ?ekli ve teslimat? ile Sat?c?’n?n tam ad soyad/ticari unvan?, aç?k adresi ve ileti?im bilgilerini, i?bu Sözle?me akdedilmeden önce, “Ön Bilgilendirme Formu” nda okudu?unu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdi?ini kabul ve beyan eder.

5.2. Taraflar, i?bu Sözle?me ?artlar?n?n yan? s?ra, 4077 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?ndaki Kanun ve 06.03.2011 Tarih ve 27866 say?l? Resmi Gazetede yay?nlanan Mesafeli Sözle?melere Dair Yönetmelik hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.

5.3. Sat?c?, i?bu Sözle?me konusu Ürün’ün/Ürünler’in sa?lam, eksiksiz, ay?ps?z, sipari?te belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullan?m k?lavuzlar? ile birlikte, yasal otuz (30) günlük süreyi a?mamak ko?ulu ile Ön Bilgilendirme Formu’nda ve i?bu Sözle?me’nin 4. maddesinde belirtilen süre içinde Al?c?’ya veya Al?c?’n?n gösterdi?i adresteki ki?i/kurulu?a teslim edilmesinden sorumludur. Sözle?me konusu ürün, Al?c?’dan ba?ka ki?i/kurulu?a teslim edilecek ise, teslim edilecek ki?i/kurulu?un teslimat? kabul etmemesinden Sat?c? sorumlu tutulamaz.

5.4. Teslim masraflar? (kargo ücreti) Al?c? taraf?ndan ödenecektir. Kargo firmas?n?n, Ürün’ün/Ürünler’in teslimi a?amas?nda kar??la?aca?? herhangi bir sorun nedeniyle, sipari?i verilen Ürün’ün/Ürünler’in teslim edilememesinden dolay? Sat?c? sorumlu tutulamaz.

5.5. Sat?c?’n?n sözle?meden do?an ifa yükümlülü?ünün süresi içinde yerine getiremeyece?inin anla??lmas? halinde, Sat?c?, Al?c?’y? bilgilendirmek ve aç?kça onay?n? almak suretiyle e?it kalite ve fiyatta farkl? bir Ürün’ü/Ürünler’i Al?c?’ya tedarik edebilir.

5.6. Sat?c?, sözle?meden do?an ifa yükümlülü?ünün imkâns?zla?mas? halinde, bu durumu, sözle?meden do?an ifa yükümlülü?ünün süresi dolmadan Al?c?’ya bildirecek ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli Al?c?’ya iade edecektir.

5.7. Sözle?me konusu Ürün’ün/Ürünler’in teslimat? için, Ürün’ün/Ürünler’in bedelinin Al?c?’n?n tercih etti?i ödeme ?ekli ile ödenmi? olmas? ?artt?r. Herhangi bir nedenle Ürün’ün/Ürünler’in bedeli ödenmez veya banka kay?tlar?nda iptal edilir ise, Sat?c? Ürün’ün/Ürünler’in teslimi yükümlülü?ünden kurtulmu? kabul edilir.

5.8. Sat?c? mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ula??m?n kesilmesi gibi ola?anüstü durumlar nedeni ile sözle?me konusu Ürün’ü/Ürünler’i süresi içinde teslim edemez ise, durumu Al?c?’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Al?c?; sipari?in iptal edilmesini, sözle?me konusu Ürün’ün/Ürünler’in varsa emsali ile de?i?tirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmas?na kadar ertelenmesi haklar?ndan birini kullanabilir. Al?c?’n?n sipari?i iptal etmesi halinde, ödedi?i toplam tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Al?c?’n?n kredi kart? ile yapt??? ödemelerde ise, ürün tutar?, sipari?in Al?c? taraf?ndan iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutar?n bankaya iadesinden sonra Al?c? hesaplar?na yans?mas? tamamen banka i?lem süreci ile ilgili oldu?undan, Al?c?, olas? gecikmeler için Sat?c?’n?n herhangi bir ?ekilde müdahalede bulunmas?n?n mümkün olamayaca??n? ve Sat?c? taraf?ndan kredi kart?na iade edilen tutar?n banka taraf?ndan Al?c? hesab?na yans?t?lmas?n?n ortalama 2 ila 3 haftay? bulabilece?ini ?imdiden kabul etmektedir. Kredi kart? ile taksitli / vadeli yap?lan ödemelerde, bankan?n ilgili uygulamaya ili?kin kurallar? geçerli olacakt?r ve iade de banka taraf?ndan taksitli/vadeli olarak yap?labilecektir.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI

6.1. Sat?c?, Al?c?’n?n / tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim ald??? tarihten itibaren 7 (yedi) gün içeresinde mal? reddederek sözle?meden cayma hakk?n?n var oldu?unu ve cayma bildiriminin kendisine ula?mas? tarihinden itibaren mal? geri almay? taahhüt eder. Cayma hakk?n?n kullanabilmesi için, Al?c? taraf?ndan, 7 (yedi) günlük cayma süresi içerisinde, Sat?c?’n?n i?bu Sözle?me’nin 1.1. maddesinde belirtilen e-posta adresine yaz?l? bildirimde bulunmas? ?artt?r.

6.2. Sat?c?, cayma bildiriminin kendisine ula?t??? tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde alm?? oldu?u toplam bedeli Al?c?’ya hiçbir masraf yükletmeksizin iade etmeyi taahhüt eder.

Ödemenin kredi kart? ile yap?lm?? olmas? halinde, i?bu Sözle?me’nin 5.8. maddesinde belirtildi?i üzere, bankan?n ilgili uygulamas?na ili?kin kurallar? geçerli olacakt?r. Al?c?, Sat?c? taraf?ndan banka uygulamas?na herhangi bir müdahalede bulunulmas?n?n mümkün olmad???n? bildi?ini kabul ve beyan eder.

6.3. Al?c?, iade edilecek Ürün’ün/Ürünler’in faturas?, kutusu, ambalaj?, varsa standart aksesuarlar? ile birlikte eksiksiz ve hasars?z olarak teslim edilmesi gerekti?ini kabul, beyan ve taahhüt eder. Cayma hakk?n?n kullan?lmas?ndan do?an masraflar Sat?c?’ya aittir.

6.4. Al?c?’n?n özel istek ve talepleri uyar?nca üretilen veya üzerinde de?i?iklik ya da ilaveler yap?larak ki?iye özel hale getirilen mallarda, Al?c? cayma hakk?n? kullanamaz. Ayr?ca niteli?i itibariyle iade edilemeyecek, her türlü Kozmetik, iç giyim ürünleri, tek kullan?ml?k, h?zla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ses veya görüntü kay?tlar?, yaz?l?m programlar? ve bilgisayar sarf malzemelerine ili?kin olarak cayma hakk?n?n kullan?lmas?, ürünün ambalaj?n?n aç?lmam??, zarar görmemi?, bozulmam?? ve ürünün kullan?lmam?? olmas? ?art?na ba?l?d?r. Aksi takdirde Al?c?, cayma hakk?n?n geçerli olmayaca??n? bildi?ini kabul, beyan ve taahhüt eder. 06.03.2011 tarihli Resmi Gazete’de yay?nlanm?? Mesafeli Sözle?melere Dair Yönetmelik’in 7 (4) maddesinde belirtilen haller sakl?d?r.

MADDE 7 – YETK?L? MAHKEME

??bu KO?zULLAR ‘?n uygulanmas?nda, yorumlanmas?nda ve bu i?bu KO?zULLAR dahilinde do?an hukuki ili?kilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacakt?r. ??bu KO?zULLAR ‘dan do?an veya do?abilecek her türlü ihtilaf?n hallinde, Ankara Mahkemeleri ve ?cra Daireleri yetkilidir.

MADDE 8 – YÜRÜRLÜK

??bu Sözle?me’nin tüm maddeleri, Al?c? ve Sat?c? taraf?ndan okunmu? ve kabul edilmi? olup ; i?bu Sözle?me, Al?c? taraf?ndan elektronik ortamda onay verildi?i tarih itibariyle yürürlü?e girmi?tir. [/tab]
[tab title=”Gizlilik Politikas?”] “KanvasHikayeleri.com” alan adl? web sitesinin (k?saca “Site” olarak an?lacakt?r) tüm haklar? Moment Bili?im Hizmetleri ve Elektronik Ticaret LTD. ?zT?. k?saca “Site Sahibi” olarak an?lacakt?r) aittir. Site Sahibi, Site üzerinden Kullan?c?lar taraf?ndan kendisine elektronik ortamda iletilen ki?isel bilgileri, kullan?c?lar? ve mü?terileri ile yapt??? sözle?meler veya i?bu Gizlilik Politikas? ile belirlenen amaçlar ve kapsam d???nda, üçüncü ki?ilere aç?klamayacakt?r.

Site Sahibi, sistemle ilgili sorunlar?n tan?mlanmas? ve Site’de ç?kabilecek sorunlar?n ivedilikle giderilebilmesi için, gerekti?inde kullan?c?lar?n IP adreslerini tespit etmekte ve kullanmaktad?r. IP adresleri, kullan?c?lar? genel bir ?ekilde tan?mlamak ve kapsaml? demografik bilgi toplamak amaçlar?yla da kullan?labilir.

Site üzerindeki çe?itli formlar?n doldurulmas? veya anketlere kat?l?m için kullan?c?lar?n kendileriyle ilgili bir tak?m ki?isel bilgileri (ad-soyad, telefon, posta veya e-mail adresleri gibi) Site Sahibi’ne iletmeleri gerekmektedir. Kullan?c?lar taraf?ndan Site Sahibi’ne iletilen bilgiler, Site Sahibi’nin kullan?c?lar? ve mü?terileri ile yapt??? sözle?meler do?rultusunda belirlenen amaçlar ve kapsam d???nda olsa dahi, Site Sahibi veya Site Sahibi’nin i?birli?i içinde oldu?u ki?iler taraf?ndan/vas?tas?yla do?rudan pazarlama yapmak amac?yla kullan?labilir. Ki?isel bilgiler, gerekti?inde kullan?c?yla temas kurmak için de kullan?l?r. Site Sahibi taraf?ndan talep edilen bilgiler veya kullan?c? taraf?ndan sa?lanan bilgiler veya Site üzerinden yap?lan i?lemlerle ilgili bilgiler, Site Sahibi ve i?birli?i içinde oldu?u ki?iler taraf?ndan, Site Sahibi’nin kullan?c?lar? ve mü?terileri ile yapt??? sözle?meler ile belirlenen amaçlar ve kapsam d???nda olsa dahi, kullan?c?n?n kimli?i if?a edilmemek kayd?yla çe?itli istatistiksel de?erlendirmeler yapmak, veritaban? olu?turmak veya pazar ara?t?rmalar? yapmak için kullan?labilir.

Site Sahibi, Site dahilinde ba?kaca sitelere link verebilir. Site Sahibi, link vas?tas?yla eri?ilen sitelerin gizlilik uygulamalar? ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk ta??mamaktad?r.

Ki?isel bilgiler, ki?i ad?-soyad?, adresi, telefon numaras?, e-mail adresi ve kullan?c?y? tan?mlamaya yönelik her türlü di?er bilgiyi içerir. Site Sahibi, i?bu Gizlilik Politikas?’nda aksi belirtilmedikçe ve a?a??da belirtilen s?n?rl? durumlar haricinde, ki?isel bilgilerden herhangi birini Site Sahibi’nin i?birli?i içinde olmad??? ?irketlere ve üçüncü ki?ilere aç?klamayacakt?r. Bu durumlar;

a. Yetkili hukuki otoriteler taraf?ndan ç?kar?lan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallar?n?n getirdi?i zorunluluklara uyulmas?;

b. Site Sahibi’nin kullan?c?lar? ve mü?terileri ile yapt??? sözle?melerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunlar?n uygulamaya konulmas?;

c. Yetkili idari veya adli otoriteler taraf?ndan, usulüne göre yürütülen bir ara?t?rma veya soru?turman?n yürütülmesi amac?yla, kullan?c?larla ilgili bilgi talep edilmesi;

d. Kullan?c?lar?n haklar? veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi halleridir.

Site Sahibi, ki?isel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmay?, bunu bir s?r saklama yükümlülü?ü olarak addetmeyi ve gizlili?in sa?lanmas? ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamam?n?n veya herhangi bir k?sm?n?n kamu alan?na girmesini veya yetkisiz kullan?m?n? veya üçüncü bir ki?iye if?as?n? önlemek için gerekli tüm tedbirleri almay? ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Site Sahibi’nin gerekli bilgi güvenli?i önlemlerini almas?na kar??n, Site’ye ve sisteme yap?lan sald?r?lar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü ki?ilerin eline geçmesi durumunda, Site Sahibi’nin herhangi bir sorumlulu?u olmayacakt?r.

Site Sahibi, kullan?c?lara ve kullan?c?lar?n Site’yi kullan?m?na dair bilgileri, teknik bir ileti?im dosyas?n? (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik ileti?im dosyalar?, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin, kullan?c?n?n taray?c?s?na (browser) gönderdi?i küçük metin dosyalar?d?r. Teknik ileti?im dosyas?, bir web sitesi hakk?nda durum ve tercihleri saklayarak, internetin kullan?m?n? kolayla?t?r?r. Teknik ileti?im dosyas?, bir web sitesini kaç ki?inin kulland???, bir ki?inin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret etti?i ve sitede ne kadar kald??? hakk?nda istatistiksel bilgileri elde etmek amac?yla kullan?labilir. Ayr?ca, kullan?c?lar için özel olarak tasarlanm?? kullan?c? sayfalar?ndan, dinamik olarak izinli pazarlama mesaj? ve içerik üretilmesine yard?mc? olur. Teknik ileti?im dosyas?, ana bellekten veya kullan?c?lar?n e-mail adresinden veri veya ba?kaca herhangi bir ki?isel bilgi almak için olu?turulmam??t?r. Taray?c?lar?n pek ço?u, ba?ta teknik ileti?im dosyas?n? kabul eder biçimde tasarlanm??t?r; ancak, kullan?c?lar dilerlerse teknik ileti?im dosyas?n?n gelmemesi veya teknik ileti?im dosyas? gönderildi?inde ikaz verilmesini sa?layacak biçimde, taray?c? ayarlar?n? de?i?tirebilirler.

Site Sahibi taraf?ndan Site dahilinde düzenlenen anketlere cevap veren kullan?c?lardan elde edilen bilgiler, Site Sahibi veya i?birli?i içinde oldu?u ki?iler taraf?ndan, bu kullan?c?lara do?rudan pazarlama yapmak, istatistiksel analiz yapmak veya veritaban? olu?turmak amac?yla kullan?labilir.

Site Sahibi, i?bu Gizlilik Politikas? hükümlerini, diledi?i zaman Site’de yay?nlamak suretiyle, tek tarafl? olarak de?i?tirebilir. Site Sahibi’nin de?i?iklik yapt??? Gizlilik Politikas? hükümleri, Site’de yay?nland??? tarihte yürürlü?e girer. [/tab]
[/tabgroup_vertical]

Bak?m çal??mam?zdan dolay? "Parmak ?zi Boyalar?" haricinde tüm ürünlerin sat??? durdurulmu?tur. Kapat